Коментар
Инструменти
Шрифт

По повод публикуваната в бр. 30 на в. „Старият мост“ информация „Заблатяването на блатното кокиче втресе земеделски производители“, в която са публикувани опасенията на стопани, че изпълнението на проекта за възстановяване находищата на блатно кокиче в м. „Лозенски път“ ще доведе до заблатяването на 150 – 200 дка обработваеми земи, в редакцията се получи писмо от бившия еколог на общината инж. Иван Гецов, в което той изразява своята позиция.

 

В процес на реализация е проект  „Възстановяване и опазване на ЗМ „Лозенски път”-влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологичните ресурси”. За съжаление, видът не е включен в Закона за лечебните растения /явен пропуск/, но е достатъчно осигурен с контрол по Закона за биологичното разнообразие и разрешителен режим със заповед на министъра на МОСВ.

Защитената местност „Лозенски път” е узаконена със заповед на МОС през 1980 г.

Билковото находище притежава уникално висок процент на алкалоида галантамин на единица зелена маса, който е изходен продукт за производство на известното по света българско лекарство нивалин (патентовано от  д-р Димитър Пасков през 1961 г., за което получава международна награда за принос в науката „Оскар”).

Преди 15 години Община Свиленград спечели проект от Министерството на околната среда и водите за възстановяване на естественото находище от блатно кокиче в Защитена местност „Лозенски път” (с продължителност 5 години) и успя да предаде по договор на „СофФарма“ повече от 8 тона суровина за преработка и производство на лекарства.

Екипът на новия проект знае, че едно от най-големите естествени находища на блатно кокиче в България ( 330 дка при актуализация през 1994 г.) и което се намира на територията на Община Свиленград, се нуждае от естествени условия. Новият проект цели да осигури превантивна дейност с определена сезонност при опазване на находището през активния вегетационен период (края на м.февруари до средата на м.май), с възможност за възстановяване и поддържане на оптимален воден режим.

В презентацията на проекта не е предвидено елиминиране на съществуващата открита отводнителна канализационна система и в това отношение, поне засега, тревогата, изразена във в-к „Старият мост”, е достатъчно основателна. Смея да твърдя, че биологичният вид блатно кокиче (Leucojm aestivum.L) не означава непременно и не изисква заблатяване на ареала на неговото развитие. Принудителното засипване на каналите в местността, доколкото са запознати в РИОСВ Хасково, не е основно залегната дейност по новия проект, но ще  провокира по- високо ниво на утаечни и отпадни води, с параметри за задължителна условна чистота.Оттук ще се компрометира ползването през годината на частните земеделски площи, достъпът до тях и пътищата в района като строителни съоръжения.

Да не забравяме, че точно по средата на защитената местност е историческото първо военно летище в света, обозначено с мемориален паметник и не вярвам да се допусне то да остане продължително време под вода.

А иначе, в хронологичен аспект, при условие, че преди повече от 10 години редовно е реализиран общински проект за устойчиво ползване и опазване на ЗМ „Лозенски път”, по който са предадени на държавата за фармакологични нужди сериозно количество суровина от блатно кокиче, сега да се твърди, че един от очакваните резултати на новия проект е полагане основите на устойчиво използване на ресурсите от блатно кокиче просто не е честно.

Въпреки елемента за посетителска инфраструктура ( вид екотуризъм), проектните специфични цели, дейности, очаквани резултати и обща цел, в крайна сметка екоидеята се свежда до едно – колко суровина за производство на нивалин в акредитирани лаборатории ще предаде Общината при изпълнението на  визирания проект.

Ландшафтен архитект инж. Иван Гецов