15
Съб, Авг
20 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Над 20 служители с повдигнати обвинения и досъдебни производства ще бъдат освободени

Размествания в митническите структури в Свиленград няма да има. Това стана ясно, след като на 2 януари Министерският съвет одобри структурни промени в Агенция „Митници“.

Нещата си остават постарому – ГКПП Капитан Андреево, както и митническия пункт на жп гарата, са си пак към Бургас, а ГКПП „Капитан Петко войвода“ и митническо бюро Свиленград – към Пловдив. Освен това двете митници /Бургас и Пловдив/ се закриват, а на тяхно място се създават териториални дирекции, които вече ще имат нови имена: Южна морска и Тракийска. Очаква се около 20 служители, които в момента работят на българо-турския пункт, да бъдат освободени от работа. Причината е, че срещу тях има повдигнати обвинения и се водят досъдебни производства, а законът не допуска това. Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“ и на Класификатора на длъжностите в администрацията и наредбата по неговото прилагане

. Актът е вследствие на приетите изменения и допълнения в Закона за митниците, приети с § 50 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в Държавен вестник, бр. 98 от 27.11.2018 г. Агенция „Митници“ се структурира в Централно митническо управление и териториални дирекции. Целта на преструктурирането е по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на основните функции и задачи на АМ, постигане на по-голяма бързина в работните процеси и по-голяма ефикасност и ефективност при управлението на човешките ресурси в администрацията.

Предвижда се с промените да се засили административният капацитет на централно и териториално ниво и по-ефективно да се осъществява дейността на митническите органи при митническия контрол, включително на контрола в областта на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления. В резултат на преструктурирането ще се постигне оптимизиране на администрацията с отпадане на излишни структури, повишаване на ефективността на работа на митническите учреждения и оптимизиране на натовареността на митническите служители. Като ефект от реформата се очаква увеличаване на приходите, реализирани от агенцията в резултат на засилените контролни функции, повишаване на качеството на административния капацитет и оптимизиране на вертикалната организационна структура. В проекта са отразени и промени по отношение на функциите и минималните изисквания за заемане на конкретни длъжности. Измененията са продиктувани от предвидената в закона разпоредба в структурата на Агенция „Митници“ да се създадат пет териториални дирекции и две главни дирекции.

СМ