17
Пон, Ян
17 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Конкурс за седем щатни бройки за длъжността „инспектор“ за Митнически пункт Жп гара Свиленград обявиха от Агенция „Митници“.

Работните места са в сектор „Рентгенови системи“, отдел „Борба с наркотрафика Южна морска“, Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“, Централно митническо управление.

Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, са кандидатите да имат висше образование, степен бакалавър, в една от областите: „Природни науки, математика и информатика“; „Технически науки“; „Сигурност и отбрана“ и „Социални, стопански и правни науки“ с професионални направления – „Администрация и управление“ и „Икономика“. Професионален опит не се изисква. Освен това, кандидатите следва да имат компютърни умения - Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта на митническия и акцизен надзор и контрол; ползване на специализиран софтуер за обработка и анализ на рентгенови изображения. Друго допълнително условие е ползване/ владеене на чужд език. Предимство носят уменията за работа в екип.

Размерът на основната месечна заплата за заемане на длъжността започва от 1040 лева и се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия.

Конкурсът ще се проведе посредством решаване на тест; изследване за професионална и психологическа пригодност; тест за интегритет. Кандидатите, които след извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност не са преминали елиминаторния праг на етапа, не се допускат до следващия заключителен етап - интервю.

Кандидатите за обявените свободни длъжности трябва лично или чрез упълномощен представител /с пълномощно/ да подадат документите си всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в Териториална дирекция Южна морска на адрес: гр. Свиленград, ул. „Асен Илиев“ № 1, етаж 2 в срок до 03.11.2020 година включително. Телефонът за контакти е 0379/73027. СМ