Данъчните проверяват дали сезонните работници се осигуряват върху реалната заплата

Средно по 130 трудови договора на ден регистрира офисът на НАП в Хасково през лятото. От началото на летния сезон до момента те са малко над 11 300 за областта, като най-много – 4 531, са били сключени през юни, когато традиционно има завишено търсене на персонал в някои браншове като търговия и ресторантьорство. През юли регистрираните в офиса на приходната агенция трудови договори са 4 224.

Данъчните следят дали работещите в питейни заведения и търговски обекти имат сключен трудов договор, регистриран в НАП и дали се осигуряват върху реалната заплата или получават част от нея в плик. Изплащането на част от трудовото възнаграждение нерегламентирано, без тези доходи да се декларират и върху тях да се внасят осигурителни вноски, носи редица рискове за работещите. Сред тях са лишаване от осигурителни права, като обезщетения за майчинство и безработица, пенсия и други, обясняват от НАП. Освен това, служителите не могат да се възползват и от пълния размер на по-високите данъчни облекчения за деца, тъй като те се изчисляват върху изплатената заплата по документи.

За да бъдат защитени трудовите и осигурителни права на работниците по време на сезонната им работа, те трябва да имат сключен писмен трудов договор, който да е регистриран в приходната агенция, обръщат внимание още от офиса на НАП в Хасково.

С цел превенция и противодействие на явлението „заплата в плик“, данъчните наблюдават най-рисковите сектори, като търговия на едро и дребно, строителство, хотелиерство и ресторантьорство, които са в своя пик на заетост през летния сезон.

До 30 септември граждани и фирми могат да подадат коригиращи декларации и да променят данните, които са посочили в годишните си данъчни декларации – за облагане доходите на физически лица и за облагане с корпоративни данъци. Това напомнят от офиса на НАП в Хасково.

Гражданите и фирмите имат правото при установяване на грешки в подадени вече годишни данъчни декларации за предходната 2022 г. по чл. 50 от Закона за доходите на физическите лица и по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане да подадат еднократно коригираща декларация в приходната агенция. Най-лесно и бързо това става по електронен път – с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

В законовите срокове за подаване на годишни данъчни декларации в офиса на НАП в Хасково бяха приети малко над 23 000 декларации за получени доходи, 83% от които бяха изпратени чрез интернет. За дължими корпоративни данъци бяха подадени 9 650 декларации – всички по електронен път.

От офиса в Хасково обръщат внимание, че декларирането на данъчна и осигурителна информация става най-лесно онлайн и препоръчват ползването на електронните услуги на НАП, достъпни с ПИК и КЕП.

Информация за подаването на коригиращи декларации може да се получи в сайта на приходната агенция или на информационния телефон на НАП 0700 18 700, според тарифата на съответния оператор.

Над 11,4 млн. лв. данъци и осигуровки са внесени по този начин в НАП Хасково

С повече от 3 млн. лв. са се увеличили плащанията към бюджета чрез ПОС терминал на НАП през 2023 година, спрямо същия период на миналата година, отчитат от офиса на приходната агенция в Хасково. Над 11,4 млн. лв. са внесените от началото на годината до момента в хасковския офис на НАП чрез ПОС терминал данъци, осигуровки и други публични задължения. За същия период на 2022 г. платените суми чрез такива устройства бяха близо 8,3 млн. лв. От приходната агенция коментират, че предпочитанията към този начин на плащане растат заради това, че са без такса и се отразяват на момента в данъчно-осигурителните сметки на клиентите. ПОС терминалите се ползват най-вече за плащане на данъци и здравни осигуровки.

В офиса на НАП в Хасково устройствата за разплащане са 10 на брой и са на разположение на клиентите в сградата на пл. „Свобода“ и в тази на бул. „България“ при публичните изпълнители от дирекция „Събиране“. Всеки, който притежава банкова карта може да превежда чрез ПОС, както дължими данъци и осигуровки, така и задължения към други институции, събирани от НАП, като глоби от КАТ, съд, община и др. Ако едно лице плати данъци или осигуровки безкасово, средствата постъпват по сметката му веднага и задълженията биват погасени автоматично, а не след 24 часа, както е при традиционните банкови преводи. Клиентът може дори да получи при необходимост удостоверение от НАП за липса на задължения.

Данъчните обръщат внимание, че единствено задължения към други институции, като например фиш от КАТ или такива, които са в процес на принудително изпълнение, изискват допълнителна обработка и разпределение, поради което погасяването им отнема повече време. Допълнителна информация за декларирането и плащането на дължими данъци и осигуровки може да се намери в сайта на НАП и на телефона на Информационния център 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

Агенцията приканва лицата да уредят своите задължения към държавата

Националната агенция за приходите стартира кампания за уведомяване на клиенти със задължения към НАП – физически и юридически лица, включени в Списък на длъжниците с неуредени публични задължения, като ги приканва да се свържат с публичните изпълнители на Агенцията. В хода на кампанията до селектирани групи лица поетапно ще бъдат изпращани персонализирани електронни съобщения. От офиса на НАП в Хасково обръщат внимание, че съобщенията не съдържат активни линкове/връзки и не приканват адресатите да ги следват или да предоставят информация. Данъчните напомнят, че те никога не изпращат съобщения, в които е необходимо клиентите да разкриват банкова информация или лични данни.

Преди да извърши плащане, всеки длъжник е препоръчително да провери актуалния размер на задължението с начислените лихви с персоналния си идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за електронни услуги на НАП. Подробна информация за причините за включване и условията за изключване от Списъка с длъжниците, може да бъде намерена в сайта на приходната агенция.

„С този подход насърчаваме доброволното плащане и информираме лицата за негативните последици, които могат да възникнат при принудително изпълнение срещу тяхно имущество и активи,“ коментират от НАП.

След прилагането на този способ през минали периоди, от приходната агенция отчитат общо подобрение на събираемостта. Успоредно с това, ръководствата на териториалните дирекции и офисите провеждат индивидуални срещи с най-големите длъжници по места, на които, като част от партньорския подход на Агенцията, се обсъждат възможностите за плащане в кратки срокове, включително чрез издаване на разрешения за неотложни плащания. Разрешенията за неотложни плащания позволяват на дружествата да погасят натрупаните дългове без да има прекъсване на дейността и да се затруднява бизнеса им. Само в офис Хасково от началото на годината досега са проведени срещи с 37 лица, формирали задължения към бюджета.

Подробна информация за начините за плащане на задължения, събирани от НАП, е публикувана в сайта на Агенцията в рубриката „Плащане и възстановяване“.

Парите в частния сектор с 500 лв. по-малко от обществения

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. област Хасково заема 24-то място сред 28-те области в страната, сочат данните на Националния статистически институт. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 2 697 лв., а с най-ниска област Видин - 1 288 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 957 лв. - с 649 лв. по-висока от тази за област Хасково.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 5.1%, като достига 1 308 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 674 лв., а за частния - 1 170 лева.

От 1 август 2023 г. хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, абитуриенти -неосигурени на друго основание и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат минимум 31,20 лева месечно.

От първия ден на август тази година е увеличен минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, като той вече е 780 лв. Съгласно Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху месечен осигурителен доход не по-малко от 390 лв. и не повече от 3 400 лв. месечно.

Срокът за плащане на здравните вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от офиса на НАП в Хасково. Вноската за август 2023 г. трябва да се внесе най-късно до 25 септември 2023 г. Всички, за които възниква задължение сами да плащат здравноосигурителните си вноски, първо подават в НАП декларация Образец №7, припомнят още от приходната агенция в областния град. Декларацията се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис (КЕП), чрез портала за електронни услуги или на място в офиса на приходната агенция. Срокът за нея е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание.

От НАП Хасково обръщат внимание, че здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца и се считат за възстановени от датата на заплащане на всички дължими вноски за здраве за този период.

Всеки може да направи справка за здравноосигурителния си статус, както и да провери периодите без данни за здравно осигуряване чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП . Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски.

Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

От началото на годината до момента близо 3 000 жители на Хасково и областта са уточнили здравния си статус в офиса на приходната агенция, което нарежда тази услуга сред най-търсените в НАП.

Всички търгове на Агенцията се публикуват в електронен Портал

Малко над 830 хил. лв. допълнителни приходи за бюджета събраха публичните изпълнители от НАП в Хасково след продажби на активи през първото полугодие на 2023 г. Става дума основно за недвижими имоти, но също за превозни средства и няколко съоръжения, обявени на търг, заради данъчни и осигурителни задължения на досегашните им собственици. С приходите от реализираните търгове изцяло или частично се погасяват неплатените в срок данъци и осигуровки, обясняват от офиса на приходната администрация в Хасково.

Приходите са от общо 23 търга с реализирани продажби за периода от началото на годината до края на юни, а през август НАП Хасково отново ще предложи десетки превозни средства – леки и товарни, както и няколко интересни имота в областта. Всяка обява с подробностите към нея: описание и снимки на актива, местонахождение, състояние, първоначална цена, срокове за подаване на ценово предложение и срокове за внасяне на депозит за участие в търга, се публикува в Портала за продажби на Националната агенция за приходите. Предложенията там са групирани в 4 основни категории и могат да бъдат филтрирани както по вид, така и по адрес на населеното място. Към всяка обява има и телефон за контакт с публичния изпълнител, водещ продажбата.

От офиса на НАП в Хасково препоръчват, за да не стига до действия по принудително изпълнение от страна на публичните изпълнители, при затруднение в плащането на дължими данъци и осигуровки, гражданите и фирмите да се свързват своевременно с дирекция „Събиране“.