22
Пон, Юли
41 Нови статии

Расте броят на подадените онлайн формуляри

Остават две седмици, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от нея, те трябва да подадат декларацията си по електронен път до 1 април, тъй като 31 март е неделя; да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. По този повод от НАП препоръчват на потребителите най-напред да проверят онлайн за наличието на стари задължения.

Най-бързо и лесно декларирането и плащането на данъци става през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП безплатно или с квалифициран електронен подпис (КЕП). Клиентите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна декларация, напомнят още от приходната агенция. В нея са въведени данни за получените през 2023 година доходи от трудови правоотношения; граждански договори; доходи от наем (при отдаване на имот на юридически лица); доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“; данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и други. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо данъкоплатците да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага, след което да я изпратят, съветват от НАП.

Срокът за декларирането на доходите и плащането на данъка за довнасяне е 30 април 2024 г. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офиса на НАП или в 8 пощенски станции в област Хасково, където директно ще бъде издаден входящ номер.

До момента своите доходи са декларирали над 5300 физически лица от региона, като близо 65% от тях са го направили по електронен път.Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации, и за внасяне на суми към бюджета може да се получи от сайта на НАП – https://nra.bg/, в YouTube канала на приходната агенция или на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

Срокът за обявяване на доходите е до 30 април

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи, а именно: от трудови правоотношения; граждански договори (хонорари); от наеми, платците на които са юридически лица; доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“; данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет; информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца; както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубрика „Подоходни данъци“ в е-портала на приходната агенция. От тази година във формуляра ще бъдат въведени и данни за изплатени необлагаеми доходи и/или доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 от Закона за данъците върху доходите на физически лица, които гражданите могат да декларират по желание в Приложение № 13.

Преди да потвърдят попълнената декларация, е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат, съветват от НАП.

Тази година данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2023 г., приключва на 30 април.

Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и ако са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до края на март. Тази година 31 март е в неделя, затова и срокът за деклариране и плащане на задълженията с 5% отстъпка е до 1 април.

Допълнителна информация за декларирането на доходите може да се види в подкаста по темата в YouTube канала на приходната агенция или да се получи на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.

Ако не се предприемат мерки до края на март, ще се налагат санкции на кметове

С писма до всички Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и до Националното сдружение на общините в Република България МОСВ изиска от регионалните си звена да направят предписания до всички общини на контролираната от тях територия да предприемат строги мерки за изпълнение на ангажиментите си по управление на отпадъците.

В срок до края на март кметовете трябва да извършат проверки за наличие на участъци със замърсявания с отпадъци на територията на общината. При установени замърсявания трябва да бъдат предприети действия за премахването им. В качеството им на собственици на общински пътища е необходимо да почистят отпадъците от пътищата, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и да се осигурят съдове за събиране на отпадъците по общинската пътна мрежа и транспортирането на събраните в тях отпадъци до съоръженията за третиране.

След изтичането на срока, от началото на април РИОСВ ще започнат проверки за установяване на резултатите от приложените мерки. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети предвидените от закона административно-наказателни мерки спрямо градоначалниците. Целта на този контрол е да не се допуска изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, образуване на сметища и повторно замърсяване на вече почистени терени.

МОСВ се обърна с писмо и до Агенция „Пътна инфраструктура“ да бъде разпоредено почистване на републиканските пътища в страната, осигуряване на съдове за събиране на отпадъците, както и поддръжка в добро екологично състояние на републиканската пътна мрежа.

Министерството се обръща към гражданите с апел да проявят отговорност към околната среда и да изхвърлят отпадъците си единствено на позволените за това места, а в случай че се натъкнат на нерегламентирани сметища, да сигнализират съответната община или РИОСВ за местоположението им.

Интервю с Живко Великов, директор Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност” в ОбА

- Г-н Великов, стартира плащането на данъците за 2024 г. Има ли промяна в ставките и ако да, в кои от тях?

- Няма промяна. За 2024 г. данъците в община Свиленград не са повишени. Това последно направихме през 2019 г. за данък недвижими имоти, данък превозни средства и такса битови отпадъци. Туристическият данък се вдигна през 2022 г., но той заема малък дял от приходите на община Свиленград. Следва да се подчертае, че нивата на данъците и таксите не отговарят на новата действителност и повишението им неизбежно ще се случи. Един от проблемите на община Свиленград е, че данъчните оценки тук са ниски. В съседната община Харманли са по-високи с 50 %, а в Хасково – със 100 %. Данъчната оценка определя данъците. Законодателят дава 4,5 промила върху данъчната оценка за данък недвижими имоти. За фирмите ние сме на 2 промила, а за физическите лица – 1,8 промила. Според мен данъкът е нисък. Все пак собствените приходи придобиват все по-голямо значение за общината, защото трябва да се инвестира в инфраструктура. Не може да се разчита само на изпълнение на проекти.

- Държавата даде възможност на общините сами да определят данъците си и много населени места се възползваха, повишавайки ги. Как съумяхте ставките в Свиленград да останат на същите си нива?

- Досега предвид добрата събираемост и отличната работа на колегите ми от дирекцията все още тези приходи стигат при изпълнението на заложените в бюджета задачи. Но сами разбирате, че в бъдеще вдигане на ставките с около 20 % е неизбежно. Повишението ще е в рамките на поносимата социална тежест. Приходите обаче на общината ще скочат поне с 1 милион лева.

- Каква сума бе събрана миналата година?

- От данъци през миналата година в общината постъпиха 3 342 000 лева, като плануваната събираемост бе 3 210 000 лева. Имаме със 101 – 102 % изпълнение от общия дял. Същото се отнася и за такса битови отпадъци, която е една от най-големите такси. При план 1 700 000 лева имаме събрани 1 805 000 лева. От търговската дейност имаме събрани 62 000 лева при предходна година 52 000 лева и план 60 000 лева.

- Кое според Вас изигра роля за тази добра събираемост?

- Отдавам го на добросъвестността на жителите на община Свиленград. Не по-маловажна е и добрата работа на колегите ми в дирекцията. Те полагат големи усилия за събиране на данъците и резултатът е налице.

- Очаквате ли такава добра събираемост и през 2024 г.?

- Да, дори и по-висока. Предвид въвеждането в експлоатация на два големи хотела – комплексът край Капитан Андреево и “Империал”. Строителството се развива, а колкото повече обекти се въведат в експлоатация, толкова повече се повишават и данъчните постъпления в общината. Скокът на имотните сделки, който се наблюдава в Свиленград, пък води и до повишаване на приходите от данъка за придобиването на имот, който след данъка за превозните средства заема най-голям дял.

- Въпреки добрата събираемост има и хора, които не си плащат данъците. Какви мерки предприемате за събиране на дължимите суми?

- Каквото и да направим, няма как събираемостта да е на 100 %. В община Свиленград събраемостта е 80 % от годишния облог при средна събираемост 74,65 % за страната. Останалите 20 % са несъбраните, които остават за следващата година. Също имаме и стари несъбрани вземания, които, трупайки се в годините, също педставляват значителна сума. От тях пък събираме 40 % от натрупаната сума от преходни години. Стриктно следим да не изтече 5-годишният давностен срок за недобросъвестните платци. Като съставим акт за установяване на задължения, давността спира да тече. През 2023 г. имаме съставени 190 акта. Тези, при които няма вече по какъв друг начин да процедираме и продължават да не плащат данъците си, предаваме на съдия изпълнител. От общата сума, предадена за принудително събиране, успяваме да съберем 30 – 40 %. Тук е мястото да подчертая, че дори и да имаме за събиране стари задължения, дялът им не е обезпокоителен. Има общини, при които старите задължения са целият им облог за годината. За радост, това при нас го няма. Нямаме и обжалени актове, което също говори добре за работата на колегите ми. Както знаете, масова практика е актовете на различни институции да се обжалват. При нас актовете са стабилни и хората биват убеждавани на място, че няма смисъл от обжалването, защото ще загубят.

- Предстои през 2025 г. промяна на основата за облагане за такса смет...

- Да, това е едно от най-големите предизвикателства, които предстоят за общините. Законодателят е предвидил определянето на ТБО да става на база генерирано количество битови отпадъци, а не както досега на база данъчна оценка при физическите лица или отчетна стойност при юридическите, което е сравнително по-справедлив модел. Предстои до 31 март тази година да бъде приета и публикувана Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси. След това в рамките на няколко месеца общините трябва мотивирано да определят начина за формиране на такса битови отпадъци и до края на 2024 г. да приемат новия модел. В общината ще бъде сформирана работна група, която ще разработи различни варианти и ще се съобрази със спецификата на всеки район в града и селата, с всеки вид бизнес и домакинствата на физическите лица. Таксата ще се начислява само върху генерираните битови отпадъци, а всички останали масово разпространени отпадъци ще се извеждат, за което нашата община има готовност. Дали ще намалява или ще се увеличава ТБО на различните субекти, ще зависи от количеството генерирани от тях отпадъци. В тази връзка от изключителна важност е разделното събиране на отпадъците. Предстои провеждането на информационни кампани сред населението за подробно разясняване на новия модел за формиране на ТБО.

Интервюто взе: Диляна ЦВЕТКОВА

Забравен персонален код се възстановява с обаждане по телефона

Над 1000 жители на Хасково и областта получиха персонален идентификационен код (ПИК) от НАП през първите два месеца на тази година. Това е с 15% повече, отколкото за същия период на 2023 г., когато са били издадени близо 900 кода. Интересът към ПИК нараства с напредването на данъчната кампания по деклариране на доходите на физически лица и в очакване на така наречената „предварително попълнена декларация“, коментират данъчните.

От НАП напомнят, че потребителите, които имат ПИК, но са го забравили, могат да го възстановят само с едно обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700 или на 02/98596801 за чужбина, като изберат меню 6 – „Информация с ПИК“ и под меню 3 – „Забравен ПИК“. Необходимо условие е клиентът да има достъп и да ползва към момента електронния си адрес, който е заявил при издаването на персоналния си код. След свързване с консултант от Информационния център и след надеждна идентификация, потребителят ще получи временен ПИК, с който ще може да влезе в е-услугите на НАП, да въведе нов код и да го потвърди. На имейл адреса си клиентът ще получи линк за активация на въведения код, след което ще може да ползва над 60 вида електрони услуги, предоставяни от НАП.

В случай че потребителят няма достъп до електронния си адрес, посочен при издаването на ПИК, трябва да попълни и подаде заявление за получаване на нов в удобен за него офис на приходната агенция. Издаването отнема само няколко минути, като от съображения за сигурност кодът се дава лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик. Причината е, че всички действия, извършени с ПИК, включително подаване на годишни данъчни декларации, се считат за саморъчно подписани от лицето.

От 20 март до 9 април 2024 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемите за държавни помощи „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“.

Това бе решено днес от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) в изпълнение на поетите ангажименти от страна на Правителството, в подписаното споразумение със земеделците. 

Заявленията за подпомагане се подават в Общински служби земеделие (ОСЗ) към Областна дирекция “Земеделие“ на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ).

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство за компенсиране на част от повишените разходи за производство.

На подпомагане подлежат животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица. 

Максималният размер на подпомагане за един кандидат в сектор „Зърнопроизводство“ е до 55 000 лв. 

Максималният интензитет на помощта е до 280 000 евро (547 632 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти. Той се прилага за целия период на действие на Временната рамка (март 2022 г.- юни 2024 г.) и се взема предвид размерът на всички получени помощи от земеделския стопанин съгласно нея.

Срокът за изплащане на помощта е до 22 април 2024 г. след постановяване на положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи по двете нотификации и след утвърждаване на бюджет по схемите на УС на ДФЗ.

Огледите започват на 1 март

Националната агенция за приходите обявява на търг многофамилна жилищна сграда в Хасково в местността „Идимирли“. Имотът е с разгърната застроена площ от почти 3 700 кв. м. , както и с мазе – около 211 кв. м. Конструкцията е монолитна и включва 5 апартамента, офиси, гаражи и помощни помещения.

От приходната агенция обръщат внимание, че към момента няма изградени електро и ВиК инсталации в обекта, достъпът до него е по черен път, а самата сграда е във фаза груб строеж без довършителни дейности и без право на собственост върху земята.

Имотът е с определена първоначална цена 354 060 лв. и още от утре може да бъде разгледан от кандидат-купувачите. Огледите продължават до 8 март включително, а до 11 март се приемат ценови предложения за закупуване и депозит в размер на 20% от стартовата цена.

Подробности за този и други търгове, организирани от НАП, като местонахождение на актива, състояние, първоначална цена, срокове за подаване на тръжни документи и срокове за внасяне на депозит, са публикувани в електронния Портал за продажби на Агенцията. Условията и правилата за провеждането им са описани в рубриката „Как да купя?“.

За да не се стига до подобни действия по принудително събиране на неплатени в срок публични задължения, от НАП препоръчват при затруднение в плащането на невнесените данъци и осигуровки, гражданите и фирмите да се свързват своевременно с публичните изпълнители от дирекция „Събиране“. Полезна информация в случай на финансови затруднения има и в сайта на Агенцията.