25
Чет, Юли
28 Нови статии

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по

Процедура №BG06RDNP001-19.818

МИГ Свиленград-Тополовград, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

МИГ „Свиленград-Тополовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

1.Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

• Община Свиленград

; • Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел;

• Читалища, регистрирани по Закона за читалищата. Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление на територията на община Свиленград.

2.Допустими дейности:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните дейности:

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

3.Период за прием:

Крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 31.03.2024 г. – 17:00 часа

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по процедура по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице . 5.Бюджет на приема:

• Размер на БФП по процедурата – 85 069 лв.

6. Допустими разходи:

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

• Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.

• Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160 лева.

Интензитета на помощта е в размер на 100 %.

8. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест

 

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили минимален брой – 20 т.

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

При равен брой точки се финансира проектното предложение на кандидата, който получава точки по Критерий № 2 - Брой населени места, които обхваща проекта от територията на МИГ.

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите да бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на населените места, които обхваща проекта.

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

• Контакти:

1.Елена Таушанова – Експерт СВОМР, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Свиленград-Тополовград“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ „МИГ Свиленград-Тополовград“: www.migsvilengrad.org.

От 1 март плащаме такса смет и данък сгради през платформата на МЕУ

От 1 март 2024 г. декларирането и плащането на местни данъци и такси по електронен път ще се извършва през портала на Министерство на електронното управление (МЕУ), като тези услуги ще бъдат премахнати от електронната платформа на НАП. За улеснение на потребителите, които искат да декларират и платят задълженията си към общините, в Портала за електронни услуги на НАП ще бъде осигурена връзка към сайта на МЕУ.

Целта на промяната е да бъде сведено до минимум времето за обработката на декларираните от потребителите данни, както и това за синхронизиране на информацията за платените местни данъци. От 2005 г. местните данъци и такси се администрират от общините, а не от приходната агенция. По тази причина в момента данните за платените местни данъци и такси, които се обменят между информационните системи на общините и НАП, се зареждат на различни интервали от време в е-Портала на приходната агенция. Това води до разминаване в справките, които клиентите получават онлайн от НАП и общините.

Освен през e-Gov.bg, физическите и юридическите лица имат възможност да декларират и плащат местните си данъци и такси през електронните услуги на съответната община, Системата за сигурно електронно връчване и Единна входна точка за електронни плащания за централната и местна администрации на МЕУ.

НАП продължава да предлага на потребителите други над 170 електронни услуги, достъпни с персонален код (ПИК) или електронен подпис (КЕП). Сред тях са подаване на данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане, справки за изплатени доходи, за осигурителен доход, за извършени плащания и погасени с тях задължения, актуално състояние на трудови договори, подаване на заявления, получаване на удостоверения и други.

  Митничар №1 стана съветник на министъра на финансите

Петя Банкова поема митниците

Фининсовото министерство ще работи по създаването на единна приходна агенция, обединяваща НАП и Агенция „Митници“, съобщиха от ведомството. Министър Асен Василев е назначил досегашния директор на Агенция “Митници“ Павел Тонев за свой съветник, който ще подпомага процеса.  Неговото място в агенцията се поема от досегашният заместник изпълнителен директор на ведомството Петя Банкова.

  В мотивите си финансовото министерство посочва, че по този начин ще се гарантира по-ефективно администриране на приходите. Такава успешна практика има в други европейски държави - Дания, Естония, Ирландия, Испания, Литва, Полша, Португалия.  Словакия и Унгария. Освен това, единни приходни агенции функционират в САЩ и Великобритания. 

С друга заповед от днес министърът на финансите назначи Илка Димова за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).    Целта на промяната в ръководството на АДФИ е оптимизиране работата на Агенцията, с цел процесите на извършване на финансовите инспекции да отговорят на най-добрите европейски практики.    Илка Димова е магистър по международни икономически отношения и има дългогодишен управленски опит във водещи финансови институции в страната. Досегашният директор на АДФИ Стефан Белчев се връща в системата на Министерството на финансите.

В разгара на данъчната кампания по деклариране и внасяне на данъците върху доходите от предходната година клиентите на НАП могат да се възползват от електронните услуги на Агенцията в специално обособени за това зони с безжична интернет връзка. Такива има във всеки офис на приходната агенция, съобщават данъчните в Хасково. В тези зони са разположени компютри, свързани с безплатен WI-FI, но потребителите могат да използват и собствените си устройства, които да свържат с безжичния интернет. Чрез него те достъпват сайта на НАП, Портала за електронни услуги на приходната агенция и сайтовете на други институции и общини.

Същевременно служители в офисите на НАП са на разположение да съдействат на всеки клиент, ако среща затруднение при работата си с Портала за е-услуги или има въпроси, свързани с деклариране и плащане на задължения; извършване на справки; проверка на здравноосигурителен статус и други.

Най-често засега WI-FI зоната в офис Хасково се ползва за предварителна справка от физически лица за евентуални просрочени задължения, които те трябва да погасят преди да подадат документите си за данъчни облекчения. Проверката се извършва с персонален идентификационен код (ПИК) за минути. Клиентите, които все още не са заявили и получили ПИК от НАП, могат да го направят на място в офиса, допълват от приходната администрация.

Над 11 000 платци на доходи от Хасково вече са предоставили информацията

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2023 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят по електронен път в НАП справки за платените суми. Над 11 000 хиляди платци на доходи от Хасково и областта вече са предоставили такава информация.

От миналата година има промяна в данните, които трябва да се посочат в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, напомнят от НАП. Заедно с изплатените през 2023 година облагаеми доходи по трудови правоотношения и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, работодателите трябва да обявят и определени необлагаеми доходи, предоставени от тях. Сред тях са: дадените на служителите ваучери за храна, които са освободени от облагане с данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане; изплатените обезщетения за първите три дни от болничния; еднократните помощи в размер до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и др.

В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения; наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от други източници; доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, като например дивиденти и ликвидационни дялове, облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

За да улесни подаването на справките, НАП предоставя на сайта си клиентско приложение. Работодателите могат да видят декларираните от тях данни чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/: „Предоставяне на справка за актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“ и „Предоставяне на справка за актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

Получените в НАП данни от предприятията ще могат да бъдат въведени в предварително попълнените данъчни декларации, които ще са достъпни в Портала за електронни услуги в началото на март.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор.

Расте броят на подадените онлайн годишни данъчни декларации от физически лица в офиса на НАП в Хасково. Почти 1 800 са общо приетите формуляри за получени доходи през миналата година, като над една трета от тях са изпратени към приходната агенция дистанционно с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис (КЕП).

В началото на следващия месец ще бъдат достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица, с което, според данъчните ще нарасне значително ползването на е-услугите на НАП.

Потребителите, които имат ПИК или електронен подпис, ще могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения; граждански договори (хонорари); от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците на които са юридически лица; доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“; данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; получени суми от наложени платежи от продажби в интернет; данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения и други.

От офиса на НАП в Хасково обръщат внимание, че ползването на данъчни облекчения става с подаване на годишна данъчна декларация, като е необходимо лицата да нямат неплатени задължения към бюджета. „Апелираме към клиентите най-напред да проверят дали имат просрочени публични задължения, да ги погасят и едва тогава да подадат документи за ползването на данъчни облекчения към приходната агенция“, съветват данъчните.

Допълнителна информация за декларирането на доходите за миналата година може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор, както и в сайта на приходната агенция.

Финансиране от 27 172 800 лева за инфраструктурни обекти получава община Свиленград по Инвестиционната програма за общински проекти към държавния бюджет на България за 2024 година. При сформирането на държавния бюджет община Свиленград подготви и подаде общо девет проекта, които бяха одобрени и включени в програмата.

Кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев и директорът на Дирекция „Бюджет и финанси” Валя Здравкова подписаха днес с министъра на регионалното развитие Андрей Цеков споразумения за финансиране на седем от обектите.

С финансовата подкрепа ще се изпълнят: основен ремонт на 9 км от пътя Сладун – Студена – Дервишка могила; изграждане на улици в кв. „Речните лозя“ в Свиленград; основен ремонт на част от улици в Свиленград - ул. „Кл. Охридски”, ул. „М. Горки” , ул. „Първи май”, ул. „К. Преславски”, ул. „Ален мак”, ул. „К. Честименски”; подмяна на водопроводната мрежа на тези улици; изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на нови квартали в района зад парк „Младежки”; рехабилитация на ул.“Родопи“ в село Момково; рехабилитация на ул. „Лозан Господинов“ и ул. „Стефан Милушев“ в село Левка.

Предстои подписване на споразумения за предоставяне на финансова подкрепа за останалите два обекта: изграждане на паркинги и благоустрояване на междублокови пространства в кв. „Изгрев“ и рехабилитация на бул. „България“ от о.т.920 до о.т.495 в Свиленград.