Проверени са 17 автобуса, съставени са 16 протокола, 5 акта, санкционирани са двама екскурзоводи

На 3 и 4 март 2023 г. Министерството на туризма, съвместно със служители на Комисията за защита на потребителите, Икономическа полиция и ИА „Автомобилна администрация“ извършиха нови проверки срещу нелегалните практики и сивия сектор в туристическите услуги - този път проверките бяха на ГКПП Капитан Андреево., съобщиха от Министерството на туризма.

- Близо 400 дружества от област Хасково подадоха годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци през първите няколко дни от кампанията за обявяване на приходите на юридическите лица. Тя започна на 1 март и продължава до 30 юни, напомнят от офиса на НАП в града. До тази дата фирмите трябва да декларират корпоративен данък (по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Декларациите се подават изцяло онлайн през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Срокът за плащане на тези данъци също е 30 юни, като това може да стане онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП (е-услугата за плащане с карти), във всяка банка с попълване на платежно нареждане или вносна бележка за издължаване към бюджета, както и с пощенски запис.

Физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, също подават годишните си данъчни декларации (по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица) до 30 юни 2023 г.

През тази седмица в Портала за е-услуги на НАП ще е достъпна и електронната предварително попълнена данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или КЕП, ще могат да се възползват от въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, някои доходи от наем, получени суми от продажби в интернет, данни за закупен стаж и информация за прехвърляне на превозно средство и др.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция, както и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.

В едномесечен срок собствениците на имоти трябва да ги означат

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър се открива производство за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на свиленградските села Варник, Генералово, Дервишка могила, Димитровче, Костур, Левка, Лисово, Маточина, Мезек, Михалич, Младиново, Момково, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Равна гора, Райкова могила, Сива река, Сладун, Студена, Чернодъб и Щит.

Изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е възложено на „Консултантска агенция Модекс“ – ЕООД.

Графикът за извършване на дейностите ще бъде обявен в Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково, Община Свиленград и съответните кметства.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

СМ

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация - Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че започна плащането на местните данъци и такси за 2023 г.

Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на текущата година. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Сроковете за заплащане на патентен данък са, както следва:

за първото тримесечие – до 31 януари;

за второто тримесечие – до 30 април;

за третото тримесечие – до 31 юли;

за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса до 31 март.

Задълженията могат да се платят на каса в Общинска администрация - Свиленград, пощенските станции на БП ЕАД, каси на Изипей АД, мобилно приложение Айкарт, офиси на Пощенска банка или с банков превод.

Срокът изтича на 28 февруари

По 500 фирми средно на ден декларират в офиса на НАП Хасково изплатените от тях доходи през изминалата 2022 г. Това съобщават от приходната агенция в града и напомнят, че остават броени дни до крайния срок за подаване на справките по чл. 73 от Закона за доходите на физически лица (ЗДДФЛ) – 28 февруари.

Почти 6 800 са подадените до момента справки по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, в които са описани изплатени облагаеми доходи по трудови правоотношения и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски. От тази година, в същия формуляр, се обявяват и определени необлагаеми доходи, сред които: дадените на служителите ваучери за храна; изплатените обезщетения за първите три дни от болничния; еднократните помощи в размер до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и др.

Над 4 300 са приетите справки по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ с информация за изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем и др.

Справките по чл.73 от Закона за доходите на физически лица се подават в НАП задължително по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП). Получените данни от предприятията ще бъдат въведени в предварително попълнените данъчни декларации, които ще са достъпни в Портала за електронни услуги в началото на март.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор.

Система за интелигентно сметосъбиране и претегляне на отпадъците започва да действа на територията на община Свиленград по демонстрационния новаторски проект "Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци".

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., Договор №BG16M1OP002-2.009-0076. Община Свиленград въвежда системата за претегляне на генерирания битов отпадък в определени пилотни райони в града: ул. ”6-и септември”, ул. ”Христо Шишманов”, ул. ”Иван Вазов”, ул. ”Стефан Стамболов”, ул. ”Тодор Каблешков”, ул. „Алеко Константинов, ул. „Максим Горки”, ул. „Гео Милев”, ул. „Самарско знаме”, ул. ”Александър Стамболийски” №14, екокътовете на бул.”България” №130 и бул.”България” №132. Включени са и селата Капитан Андреево и Генералово.

На индивидуалните кофи и контейнерите са монтирани 500 броя транспондери за идентифициране на съдовете и 40 броя ултразвукови сензори за измерване на обема в тях. Поставят се само на съдовете за битов отпадък, защото ТБО се заплаща за този вид отпадък, а не за разделно събраните отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло, зелени отпадъци и др. За да се отчете реално количеството изхвърлени отпадъци от домакинство, освен че съдовете трябва да могат да се идентифицират, трябва и да се заключват, за да са сигурни гражданите, че претегленият отпадък е само от съответния адрес. За тази цел са предвидени гравитационни заключваеми ключалки, като на всички домакинства са раздадени ключове за ползването им.

Сметосъбиращите машини се оборудват с кантари, които измерват теглото на вдигнатите кофи и контейнери преди и след изпразването им в камиона, бордови компютри със софтуер и принтер. Информацията от сензорите ще се изпраща в софтуерна платформа и на информационен портал за граждани, където ще се съхранява и анализира. Тази система позволява да се идентифицират контейнерите, които са пълни над определен процент от обема им. Част от информацията ще е достъпна за потребителите (в т.ч и чрез мобилно приложение) с цел проследяване на количествата отпадъци, образувани от тях, и ползваните услуги по сметосъбиране.

Информационната платформа е достъпна на сайта на община Свиленград в раздел Екология - секция Система за интелигентно сметосъбиране – https://www.svilengrad.bg/bg/ekologiya Достъпът до нея е през интернет браузер чрез клиентски акаунти, които допълнително ще бъдат раздадени на гражданите.

Целта е да се стимулира разделното събиране на обемисти и едрогабаритни отпадъци и отпадъци от опаковки и община Свиленград да се подготви за въвеждането на принципа PAYT (pay-as-you-throw – плащаш, колкото изхвърляш). Чрез този принцип се променя схемата за заплащане на услугите за отпадъци – от заплащане базирано на данъчната оценка на имота (конкретно за България) към заплащане пропорционално на количеството изхвърлени битови отпадъци.

Настоящият проект има за цел да демонстрира приложимостта на територията на община Свиленград на добрите практики, реализирани в редица европейски общини, по предотвратяване образуването на отпадъци вследствие от прилагането на икономическия инструмент „заплащане на такса битови отпадъци спрямо количеството им“ (PAYT).

Тел. за контакти:0379/74310 и 0379/74359

Осем пощенски станции в област Хасково приемат годишни данъчни декларации за доходи, изплатени на физически лица, съобщават от офиса на Националната агенция за приходите и уточняват, че двама клиенти вече са подали документи по този начин. Това са централните станции в Хасково и Димитровград, както и станции по одобрен списък от „Български пощи“ в общините Харманли, Симеоновград, Свиленград, Тополовград, Любимец и Ивайловград.

От офиса на НАП коментират, че служителите там са обучени в реда по прием на формулярите и следят за: задължителни данни и подписи на подателя, банкова сметка при необходимост от възстановяване на надвнесен данък, задължителни приложения в зависимост от вида изплатен доход, приложени документи и допълнителни декларации за ползване на дадено облекчение и др.

Подаването на годишни данъчни декларации на пощенско гише се ползва от клиентите на НАП, които нямат възможност за онлайн деклариране, коментират от офиса в Хасково. Данъчните напомнят, че най-лесният и бърз начин за деклариране на доходите е през Портала за електронни услуги, с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис (КЕП).

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа тази година е 2 май, който е първият работен ден след почивния 30 април, напомнят още от приходната агенция в Хасково.

Допълнителна информация за подаването на декларации, плащането на дължими суми и ползването на различни данъчни облекчения може да се получи в сайта на приходната агенция и на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.