20
Съб, Апр
26 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Инвестиционната програма е на стойност 10 729 597 лева

Бюджетът на община Свиленград за 2024 г. е в размер на 41 166 354 лева. Финансовият документ бе приет на извънредно заседание на Общинския съвет.

Планираните приходи са от делегирани от държавата дейности - 25 864 389 лева, от местни дейности - 15 301 965 лева и средства от европейски проекти - 7 752 845 лева. От собствени приходи са заложени 8 149 897 лева.

Най-много са средствата за образование - 17 209 714 лева, за социални дейности са 3 700 603 лева, а за здравеопазване – 1 815 812 лева. За култура, читалищно дело и музея са отделени 827 143 лева. За културния календар през годината са предвидени 80 000 лева.

Инвестиционната програма на общината е на стойност 10 729 597 лева. 

Основни обекти, включени в Инвестиционната програма за проектиране и строително-монтажни дейности:

Проектиране:

На улици:

ул. „К. Честименски” от о.т.914 до о.т.850; ул. "Хр.Шишманов" - от кръстовището с ул. "Елин Пелин" до кръстовището с ул. "Христо Попмарков”; ул."Парижка комуна" - от кръстовището с ул. "Ген. Скобелев" до кръстовището с ул. "Христо Попмарков”; ул."Родина" - от кръстовището с ул. "Ген. Скобелев" до кръстовището с ул. "Христо Попмарков”; ул. "В. Друмев" - от кръстовището с ул. "Ген. Скобелев" до кръстовището с ул. "Хр. Попмарков”; ул. "Хр. Попмарков" – от кръстовището с ул. "Васил Левски" до кръстовището с ул. "Хр. Шишманов”; ул. "Александър Фотев"; ул. "К. Преславски” от о.т.167 до о.т.4015; ул. "Александър Чакърък"; ул. "Родина” от о.т.4008 до о.т.4006; ул. "Хр. Шишманов" от о.т.533 до о.т.4010; ул. "Ален мак" от о.т.166 до о.т.167 и от о.т.176 до о.т.177; ул. "М. Горки" от о.т.4013 до о.т.4011, кв. „Речните лозя“;

На водопровод по улици:

ул. „Д. Новаков”, ул.”Рила”, ул. „Оборище”, ул.”Родопи”, ул.”Бачо Киро”, ул.”Михаил Шомов” /в участъка от ул. „Отец Паисий” до ул. „Генерал Скобелев”/, ул. „Сергей Румянцев”, ул.”Вишеград”, ул. „Братя Миладинови”, ул. „Черно Море”, ул. „Язовирска”, ул. „Атанас Делчев”, ул.„Възраждане”, ул. „Тракия” и ул. „Младост” - VI етап / 4020 м;

Част от напорен водопровод в участъците ПС "Момково” до РШ Димитровче - 23,79 км;

Хидротехническо съоръжение Савак за контролирано отвеждане на дъждовни води при интензивни валежи в р.Марица;

Основен ремонт на двор в ДГ "Слънце", гр. Свиленград;

Благоустрояване на междублокови пространства в квартал „Юг”;

Благоустрояване на междублокови пространства в квартал „Младост”;

Благоустрояване на междублокови пространства в част от квартал „Изгрев” /между ул. „Васил Левски” и ул. „Христо Шишманов”/;

Благоустрояване на пешеходни и велосипедни алеи, паркинги , детски площадки и озеленяване в кв.”Простор”, гр.Свиленград;

Велосипедна алея с начална точка от моста край басейна до моста преди гробищен парк;

Зелена площ по ул. "Крайречна";

Алеи, детски площадки и кътове за отдих и озеленяване на парк „Младежки”;

Укрепване на коритото на река Марица в урбанизираната територия на гр. Свиленград;

Поддържане проводимостта на река Марица в регулацията на гр. Свиленград;

Преустройство на съществуваща сграда - застава в експозиционен център в с. Мезек; Спортни площадки в ОУ „Любен Каравелов”, гр. Свиленград;

Спортни площадки в ОУ „Христо Ботев”, с. Левка;

Изграждане на поливна система в УПИ XXV- 6181 /за озеленяване и музей/, кв.45, гр. Свиленград;

Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Център за социална рехабилитация и интеграция;

Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания;

Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства;

Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания;

Енергийно обследване, техническо обследване, арх. заснемане на НЧ „Просвета-1870”.

Извършване на строително-монтажни работи:

Благоустрояване на детски площадки в ДГ "Радост" - I етап;

Основен ремонт на водопроводна и канализационна мрежа на част от улица "М. Шомов" в град Свиленград;

Основен ремонт на част от улица "М. Шомов" в град Свиленград;

Реконструкция на мост и реконструкция на пътен участъка в с. Студена, община Свиленград – с ПМС;

Благоустрояване на площ за обществено ползване в с. Мезек – съфинансиране;

Благоустрояване на зелена площ и художествено оформление на подход на гр. Свиленград;

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сграда и помещения - част от градски спортен комплекс, гр. Свиленград - Етап І и Етап ІІ – съфинансиране;

Изграждане на велосипедна алея по ул. „Сан Стефано“, гр. Свиленград за осигуряване на безопасна градска мобилност и велосипедна свързаност – съфинансиране.