В кметството в с. Сладун днес се провежда среща със земеделски производители. Тя е организирана от мобилния офис в Любимец на Националната служба за съвети в земеделието .

В следобедните часове екипът ще бъде в с. Маточина.

Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на Националната служба. Така всеки стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони и видовете схеми за подпомагане.

Утре срещите ще продължат в с .Райкова могила и с. Щит, а на 6 юли - в с. Студена.

СМ

В кметството на село Оряхово, община Любимец , днес работи временна приемна на Националната служба за съвети в земеделието / НССЗ/.

 В ход е приемът на проектни предложения за "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони .  

От 22 ноември до 5 декември 2022 г. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция преведе над 58 млн лв. плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите. Средствата са наредени по банковите сметки на 12 759 земеделски стопани в цялата страна, които се грижат за земеделски земи в защитени зони.

Националната служба за съвети в земеделието стартира дейността на 28 мобилни офиса в общински центрове.Те ще обслужват 97 общини на територията на цялата страна.  

Министерство на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) информират, че предстои прием на заявления за подпомагане по извънредната подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.