23
Пет, Фев
27 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Крайният срок е 15 май

376 земеделски производители от общината са подали документи за подпомагане в кампания „Директни плащания 2010 г.“ досега. Това съобщиха от Общинска служба „Земеделие и гори“ в Свиленград.

Стопаните трябва да подадат входящо заявление в Системата за регистрация на кандидатите и заявления за подпомагане. След това те посочват в Интегрираната система за администриране и контрол обработваните от тях парцели. Служители на общинска служба „Земеделие и гори“ очертават нивите. След това се разпечатва и общо заявление, в което са описани обработваните площи, като се посочват и схемите, по които бенефициентът участва за субсидиране. Този документ се попълва служебно и се счита за подаден само след като стопанинът е удостоверил с подписа съгласието си с данните в него. С подаването на бланките всеки земеделец получава входяща регистрация в Разплащателната агенция. Общите заявления пък се изпращат в областната дирекция на държавен фонд „Земеделие“. Плащането ще се извършва, след като се направят теренни и дистанционни проверки от служители на Районен технически инспекторат – Хасково.

За да подадат документи за субсидиране от физическите лица се изисква копие от лична карта и удостоверение за банкова сметка. Юридическите лица пък трябва да представят актуално състояние, булстат, лична карта на управителя и удостоверение за банкова сметка.

Крайният срок за очертаване на площите и подаване на заявленията е 15 май. Тази година земеделските производители кандидатстват за субсидии на единица площ, за национални доплащания и за необлагодетелстван район. Схемите за национални доплащания пък са девет вида – на хектар земеделска земя, за тютюн, говеда, крави с бозаещи телета, за клане на говеда, овце и кози майки и др. Право на подпомагане по схемата на хектар имат земеделските производители, които стопанисват най-малко 0,5 хектара трайни насаждения или 1 хектар за всички останали култури. Да кандидатстват по схемата за тютюн пък могат производители, които са отглеждали цигарена суровина през която и да е година от референтния период 2007-2009 г., която е изкупена и премирана, и продължават да извършват земеделска дейност. От общинска служба „Земеделие и гори“ предупредиха, че за да бъдат подпомагани по националните доплащания стопаните не трябва да имат задължения към държавния бюджет. Документ за това не се изисква, но при подаване на заявлението земеделският производител декларира това с подписа си.

Елена МИХАЛЕВА