Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура по учредяване на сдружение за напояване „Левка“ в землището на свиленградското село Левка.

Предметът на дейност е експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративна инфраструктура; изграждане на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения; доставяне и разпределяне на водата за напояване; отвеждане на излишните води от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи; рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.

За територия на сдружението за напояване е определена площ от 1500 дка земеделски земи, разположени в два масива в землището на Левка. Осигуряването на водните количества ще става от прилежащата хидромелиоративна инфраструктура към язовир „Левка“ – имот, публична общинска собственост с обща площ 437 545 кв. м.

Съгласно законовата уредба учредителният комитет на сдружението за напояване „Левка“ трябва да предприеме действия за реализация на идеята.

Сдруженията за напояване са доброволни организации на физически и юридически лица, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с напояване и отводняване на земеделски земи. Предимствата за земеделските стопани при включването им в организации на водоползватели са улеснения достъп до вода и по-ефективното управление на ограничените ресурси на регионално ниво. През последните години земеделските производители продължават да страдат от сушата и неблагоприятните климатични условия.

СМ