19
Нед, Май
23 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

 В ход е приемът на проектни предложения за "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони .  

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и в Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

Срокът за подаване на проектни предложения е до 17.30 ч. на  06.01.2023 г. 

Основни изисквания към кандидатите:

• Да са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително);

• Да са регистрирани за първи път като земеделски стопани или да са започнали земеделска дейност с цел производство на земеделска и животинска продукция, преди не повече от 24 месеца от датата на кандидатстване;

• Икономически размер на стопанството да е в границите от 8 000 до 16 000 евро стандартен производствен обем.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.  

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) безвъзмездно изготвя проектни предложения на млади земеделски стопани за кандидатстване ,информира ведомството.

СМ