13
Съб, Юли
18 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция преведе над 58 млн лв. плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите. Средствата са наредени по банковите сметки на 12 759 земеделски стопани в цялата страна, които се грижат за земеделски земи в защитени зони.

През тази кампания се подпомагат значително повече стопани, изплатената сума към тях е по-голяма. За сравнение: през Кампания 2021 подпомагане получиха 11 417 стопани на обща стойност 53,8 млн. лв., а през Кампания 2020 общата оторизирана сума бе 45,3 млн. лева. Подпомагат се фермери, чиито земи попадат в обявените защитени зони от Натура 2000, които към момента са 292. Статутът им е регламентиран по реда на Закона за биологичното разнообразие, както и с обнародвани в „Държавен вестник“ заповеди на министъра на околната среда и водите.

Територията на община Свиленград попада в 4 защитени зони от европейската мрежа Натура 2000, а на община Любимец- в 7.

Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ. Нивата на подпомагане са посочени в Приложение № 1б към чл. 7, ал. 4 на Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. Средствата компенсират стопаните за направените от тях допълнителни разходи и пропуснати ползи, следствие спазване на ограниченията, които действат в обявените под защита зони.

Общоевропейската мрежа Натура 2000 , съставена от защитени зони, цели да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Местата, попадащи в нея се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива относно опазването на дивите птици .

СМ