27
Сря, Ян
20 Нови статии

Интервю
Инструменти
Шрифт

kmet lubimetsОбщината е получила финансиране по 16 европейски проекта. До края на мандата ще създадем пазар на земеделския производител

- Г- н Анастасов, наскоро правителството разпредели 500 млн. лв. по проекти на общините за устойчивото им развитие. Община Любимец не е сред финансираните. С какви проекти участвахте и защо според Вас не бяха одобрени?

- След публикуването на Постановление № 4/16.01.2014 г. на Министерски съвет за одобрение на условията, реда и критериите за избор на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” в община Любимец веднага започнахме подготовка на проекти, с които можем да кандидатстваме. За краткото време, с което разполагахме, успяхме да внесем три проектни предложения на обща стойност приблизително 6 млн. лв.

Исканите средства бяха за изграждане и обновяване на различни обекти: изграждане на горски път в комплекса „Глухите камъни“; създаване на обществена кетъринг-кухня в сградата на бивш военен стол и ремонт на улична мрежа на територията на града. Проектите на общините от цялата страна са били разгледани от Междуведомствения съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектни и програмни предложения на конкурентен принцип. Имайки предвид регламента и критериите на оценяване, а именно, че се оценяват проектни предложения, които не могат да получат финансиране по европейски програми или такива, които са насочени към постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите или създаване на възможност за генериране на заетост и доходи, не съм изненадан, че нашите предложения не са одобрени за финансиране. Това не ни пречи да имаме своята позиция за критериите, по които бяха оценени предложенията и разпределени средствата, или да разсъждаваме защо на някои съседни общини е отпуснато финансиране, превишаващо това на столицата. Но това само може да ни накара да работим още по-активно, да опитваме и да търсим възможности за развитие на общинския център и на останалите населени места, и да се надяваме в бъдеще успешно да защитим предложения и получим финансиране по региони в растеж.

- За разлика от повечето общини съветниците във вашата община не си вдигнаха заплатите. Каква е причината, да не би да имате финансови затруднения?

- В правомощията на председателя на ОбС и на всеки от общинските съветници е да внесат предложение в Общински съвет за увеличение на възнаграждението си, разбира се в рамките, определени в ЗМСМА. Аз, като кмет, нямам право да внеса такова предложение. В правилника, приет от ОбС, месечното възнаграждение на общинските съветници е определено на 30 % от брутното възнаграждение на администрацията. Така че не се касае за финансови затруднения, а за преценка на самите съветници.

- Защо бяха повишени заплатите само на кмета, на кметските наместници и на председателя на Общинския съвет?

- На миналото заседание на Общински съвет, бе прието Решение № 396 за определяне размера на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници в Община Любимец. Въпреки достатъчните разяснения по предложението, дадени на самото заседание, че в действителност основните заплати не се повишават, а ще представляват сбор от досегашната основна заплата и възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит, това стана повод за спекулации, публикации в пресата и др. Неяснотите на самото постановление са предизвикали същото действие и в други общини. Това е причината, Националното сдружение на общините в България да поиска официално становище и тълкувание на постановлението от Министерски съвет. Получихме указанието след проведеното заседание на ОбС, и е ясно, че начинът на определяне на възнагражденията е неправилен. Ето защо, още на следващото заседание на ОбС ще предложа промяна на решението за определяне на възнаграждението на кметовете и кметските наместници.

- Когато поехте управлението преди малко повече от 2 години заварихте общината във финансов колапс. Какво е състоянието на местната хазна в момента?

- Да, това беше факт – в края на 2011 г. неразплатените средства бяха в размер на 2.6 млн. лв, Ще отбележа без излишна скромност, че за тези две години, благодарение на общите усилия на целия екип, на въведената строга финансова дисциплина, на повишената събираемост на местните приходи, успяхме да разплатим задълженията на общината към различни фирми и институции. Към настоящия момент, неразплатените средства са приблизително 146 хил.лв., плащанията се изпълняват по график и няма просрочени задължения.

- Какво от по-важните неща успяхте да свършите и какво не, през този период?

- Най-големият постигнат успех, безспорно е финансовото стабилизиране на общината. През изминалите две години, ежедневно се стремим да доказваме на гражданите на Любимец, че администрацията е работеща институция. Не мога да не спомена успехите ни в работата, насочена към получаване на средства по Европейски програми. До момента Община Любимец е получила финансиране по 16 проекта. Осем от тях са свързани с подобряване на инфраструктурата в общината като рехабилитация на улици в града, изграждане на водопроводи в селата от общината, рехабилитация на междуселищна пътна мрежа, изграждане на спортни площадки, обновяване на детските заведения, ремонт и обновление на читалище „Братолюбие“ и др. Не подценяваме и проектите, свързани с повишаване капацитета на служителите от администрацията, както и трансграничните проекти с Р Турция, целящи развитието на културата, туризма и др. Тези допълнителни средства неминуемо ще допринесат за развитието на града и до повишаване качеството на живот в общината. Естествено няма да спрем работата си до тук. Поставили сме си цели и усилено работим за изпълнението им. Едно от нещата, които не успяхме да направим до момента, е създаването на пазар на земеделския производител. Нашият регион е земеделски и голяма част от жителите на общината са ангажирани в този сектор. Наличието на пазар на производителя в града до голяма степен ще улесни реализацията на продукцията. Въпреки срещаните трудности, не сме се отказали, продължаваме работата в тази насока и се надявам, че до края на мандата пазарът ще бъде факт.

- Вие бяхте кандидат на ГЕРБ за кметския пост. След като вашата партия премина в опозиция, по-трудно ли Ви е да управлявате общинските дела?

- Вярно е, че при встъпването ми в длъжност и началото на мандата ПП ГЕРБ бе управляваща партия, а сега е в опозиция. Но аз никога не съм имал илюзии, че някой ще дойде и ще свърши нашата работа, ще приложи на практика общинските политики или че ще бъдем облагодетелствани по някакъв начин. Ето защо не мога да кажа, че в момента по-трудно управлявам „общинските дела“. Още повече, че не съм човек, който ще търси оправдания за несвършената работа. Както аз, така и хората с които работя, сме убедени, че сме избрали правилния път за развитие на града и общината. Целите са поставени и единствено и само чрез правилни решения и действия, с усилията на всички, Община Любимец ще стане по-добро място за живеене.

Интервюто взе: Николай Колев