Любопитно
Инструменти
Шрифт

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) закупи първите земи, които ще бъдат управлявани природосъобразно в полза на три световнозастрашени вида: царски орел, ловен сокол и европейски лалугер, в рамките на дарителската кампания „Земя под заКрила“. Закупените 29 декара са на територията на Южен Сакар, близо до Тополовград и Свиленград, в райони, които са известни като гнездови територии на емблематичния царския орел.

Макар че закупуването на земя за природозащитни цели е кауза на БДЗП от много години, това е първата подобна инициатива, осъществена изключително с финансовата подкрепа на индивидуални дарители. Целта на организацията е да събере достатъчно средства за закупуването на 100 декара земя в Сакар, за да подпомогне възстановяването на трите вида, чието съществуване в българската природа е застрашено главно заради загубата на местообитания. Новозакупените земи няма да имат официален статут на защитени територии, за чието обявяване правомощия имат държавните институции.

Като най-старата природозащитна организация в страната, БДЗП поема отговорността да ги поддържа в благоприятно природозащитно състояние, с фокус върху опазването на царския орел, ловния сокол и европейския лалугер, като с това допринася за благосъстоянието на цялото биоразнообразие и природа в района. Основна цел при управлението на териториите е възстановяването и опазването на местообитанията и видовете, заради които те са закупени, както и заради други видове и местообитания, които са с неблагоприятен природозащитен статус и са характерни за съответния район. Начините, по които БДЗП поддържа в благоприятно състояние тези земи са няколко:

възстановяване на разораните пасища чрез възобновяване на тревната растителност по естествен път или чрез засаждане на местни тревни видове

управление на устойчиво възстановените постоянно затревени площи чрез паша на домашни животни или косене за сено: пълното премахване на храстите и дърветата от постоянно затревените площи е пагубно както за дивите животни, които ги обитават, така и за качеството и устойчивостта на пасището като ресурс за изхранване на селскостопанските животни

възстановяване на обрасли с храсти пасища. Премахване на част от нежеланата растителност с цел поддържане на мозаечния вид на местообитанието и богато биоразнообразие, така че тези затревени площи да отговарят и на критериите за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони и директните плащания на площ в полза на местните фермери.

Закупуването на земя и възстановяването и защитата на биоразнообразието в нея се превърна в един от основните инструменти на гражданските природозащитни сдружения в цял свят. В Европа една от най-старите традиции в закупуването на земя с цел природозащита е на Кралското дружество за защита на птиците във Великобритания (RSPB), което от основаването си през 1889 г. до днес е придобило чрез покупка и дарения близо 130 000 ха частна земя. Днес тази земя представлява мрежа от безценни резервати, приютяващи най-редките птици и други животни и растения на острова, посещавани от милиони хора, търсещи досег с най-запазената дива природа там.

До момента кампанията „Земя под заКрила“ е събрала почти една трета от целевата сума и продължава до края на годината. Даренията могат да бъдат направени с: 

  • Превод по банкова сметка IBAN: BG55 RZBB 9155 1060 1073 29 BIC: RZBB BGSF Банка: KBC Банк България ЕАД Титуляр: Българско дружество за защита на птиците Основание: Земя под закрила + телефон и имейл за връзка
  • чрез SMS на 17777 DMS POLET
  • онлайн на platformata.bg.