24
Пет, Май
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград започна благоустрояване на парка в село Мезек. Терасираната зелена площ, която се намира в центъра на селото, ще бъде почистена, ще се премахнат стари електрически стълбове и метални конструкции. Съществуващите подпорни стени от каменна зидария и стъпала ще бъдат възстановени и укрепени. Растителността ще бъде  оформена и подрязана. Ще бъде монтирано ново парково оборудване. Ново осветление ще бъде изградено в целия парк по пешеходната зона.

Паркът в село Мезек е третият обект, който се изпълнява в рамките на проект: “Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на Община Свиленград – гр. Свиленград, с. Мезек и с. Пъстрогор”, Договор №BG06RDNP001-19.055-0002-C01, по процедура на МИГ „Свиленград-Тополовград”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

По проекта бяха благоустроени също паркът в село Пъстрогор и зелената площ между улици „Тодор Кирков” и „Капитан Петко войвода“ в Свиленград.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „Сайбилдинг“ ЕООД, гр. Момчилград, а срокът за изпълнение е 120 календарни дни.