15
Съб, Юни
31 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Водопроводната и канализационната мрежа в част от свиленградската улица „Михаил Шомов“ (от о.т. 855 до о.т.114) ще бъде подменена. Общата дължина на водопровода, който е необходимо да се изгради по улицата е 186 метра.

Предвижда се подмяна и на сградните водопроводни отклонения, съгласно изготвения Работен проект по част Водоснабдяване на обекта.

За целта на 23 април от Общината обявиха обществена поръчка за изпълнение. Прогнозната стойност на поръчката е 219 450 лева без ДДС. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 14 май.

С изпълнение на проекта се очаква повишаване надеждността на водоснабдяването. Осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването (чрез намаляване на техническите водни загуби и ремонтните работи в следствие от аварии по водопроводната мрежа). Намаляване броя на авариите във водопроводната мрежа и съответно техническите водни загуби след приключване на проекта. Намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа. Отпадане на проблемите по съществуващата канализация.

Съществуващата в момента мрежа по улицата е изградена през 60-те години на миналия век от етернитови и бетонови тръби. Сградните водопроводни отклонения са от поцинковани тръби и са силно корозирали. Наблюдават се чести аварии.

Срокът за изпълнение на проекта започва да тече след отваряне на работната площадка и е максимално 50 дни.

Снимка:Илюстративна