17
Пон, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

На първо място е класирана концепцията за интегрирано териториално развитие на община Свиленград „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално приобщаващи градове“. Концепцията получи най-голям брой точки в конкуренция с останалите кандидати за европейско финансиране за Южен централен регион, в който влизат областите Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян и Хасково.

Последният етап на оценяването се проведе днес на заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион в Пловдив, в което участва и кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев. Високата финалната оценка е сбор от точките на Звеното за предварителен подбор от представители на Управляващите органи на европейските програми и точките на членовете на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион. Оценката на Регионалния съвет е взела предвид съответствието на концепцията с тематичните области за развитие на региона, заложени в Интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮЦР, както и насърчаване на неговото социално-икономическо развитие.

Концепцията е на стойност 95 861 158 лева и включва интегриран комплекс от дейности, насочени към разрешаване на актуални проблеми и оползотворяване на потенциалите в общините партньори Хасково, Харманли, Маджарово, Симеоновград и Свиленград. Освен тези общини партньори на Община Свиленград на местно ниво са ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Христо Ботев“, с. Левка, СУ „Д-р Петър Берон“, Сдружение „Заедно за Свиленград“, Фондация „Социални норми”, МБАЛ Свиленград ЕООД. Общата стойност на проектите на Община Свиленград, включени в концепцията, е 19 790 000 лева. Общината разработи и кандидатства с 12 проекта за финансиране от Програмата за развитие на регионите, Програма „Образование”, Програма „Развитие на човешките ресурси” и Програма „Околна среда”. Планирани са следните дейности: Осигуряване на линейка и оборудване на мобилен лекарски кабинет; Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ОУ "Христо Ботев" с. Левка; Изграждане на спортна зала за масов спорт; Изграждане на спортни площадки в ОУ „Любен Каравелов”, гр. Свиленград и ОУ „Христо Ботев”, с. Левка; Благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на зелени зони в кв. Изгрев; Благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на зелени зони в кв. Простор; Изграждане на социална инфраструктура; Превенции и недопускане на дискриминация в образователните институции; Поддържане проводимостта на р. Марица в регулацията на гр. Свиленград в участъка от Ж.П. моста до Стария мост; Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности; Осигуряване достъп до заетост на безработни и неактивни лица; Осъществяване на преход към въглероднонеутрални градове в ЮЦР чрез изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност; Създаване на регионален нисковъглероден интегриран туристически продукт за екологичен, културен и винен туризъм.