19
Нед, Ян
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Пленер, изложби, концерти, театрална възстановка и фойерверки за 95-годишнината от освобождението на Свиленград

Пре­зи­ден­тът Ге­ор­ги Пър­ва­нов дой­де лич­но да от­к­рие но­во­из­г­ра­де­ния па­мет­ник на ге­ро­ите, за­ги­на­ли при щур­ма на Од­рин през Бал­кан­с­ка­та война. Тър­жес­т­ве­на­та це­ре­мо­ни­я, ко­ято е част от праз­нич­на­та прог­ра­ма за Де­ня на Сви­лен­г­рад, бе нас­ро­че­на за не­де­ля - 5-и ок­том­в­ри от 18.00 ча­са. На от­к­ри­ва­не­то при­със­т­ва и ди­рек­то­рът на На­ци­онал­ния ис­то­ри­чес­ки му­зей ст. н. с. д-р Бо­жи­дар Ди­мит­ров, чи­ято е ини­ци­ати­ва­та за съз­да­ва­не­то на ме­мо­ри­ала.

Пър­во­на­чал­ни­те на­ме­ре­ния бя­ха той да бъ­де пос­та­вен в Од­рин, но при от­к­ри­ва­не­то на цър­к­ва­та "Св. Кон­с­тан­тин и Еле­на" ста­на яс­но, че тур­с­ки­те влас­ти не са съг­лас­ни. Та­ка за не­го­во мяс­то бе из­б­ран Сви­лен­г­рад и па­мет­ни­кът бе из­г­ра­ден тук са­мо за три сед­ми­ци.
Ме­мо­ри­алът е раз­по­ло­жен в град­с­кия парк вдяс­но от вхо­да. Той пред­с­тав­ля­ва ка­мен­но тя­ло с дъл­жи­на 16 мет­ра и ви­со­чи­на 3 мет­ра. Вър­ху не­го са мон­ти­ра­ни 43 пло­чи от че­рен по­ли­ран гра­нит с име­на­та на 1 986 ге­ро­и, из­пи­са­ни с вря­за­ни злат­ни бук­ви.

Па­мет­ни­кът на за­ги­на­ли­те при об­са­да­та и щур­ма на Од­рин през Бал­кан­с­ка­та вой­на бъл­гар­с­ки войни­ци и офи­це­ри бе из­г­ра­ден от На­ци­онал­ния ис­то­ри­чес­ки му­зей, Сдру­же­ние "Плис­ка" и об­щи­на­та. В ини­ци­ати­ва­та с да­ре­ния се вклю­чи­ха об­щи­ни­те Со­фи­я, Плов­див, Бур­гас и Ка­зан­лък, а съ­що и час­т­ни да­ри­те­ли.
Пре­ди от­к­ри­ва­не­то на мемориала, как­то вся­ка го­ди­на бе ор­га­ни­зи­ра­но пок­ло­не­ние на връх Ше­но­вец. Кул­ми­на­ци­ята
в тър­жес­т­ва­та е те­ат­ра­ли­зи­ра­на­та въз­с­та­нов­ка "Опо­жа­ря­ва­не­то и въз­к­ръс­ва­не­то на Сви­лен­г­рад" на ре­жисьо­ра Све­тос­лав Га­гов и с учас­ти­ето на ак­тьо­ри­те Ире­ней Кон­с­тан­ти­нов, Сте­фан Ряд­ков, Пла­мен Си­ра­ков и др. Из­вес­т­ни­ят пе­вец Ни­ко­лай Сла­ве­ев и ан­сам­бъл "Ет­ни­ка" съ­що бя­ха по­ка­не­ни да из­не­сат кон­церт на пл. "Сви­ле­на".
Три дни про­дъл­жи­ха чес­т­ва­ни­ята на праз­ни­ка на Сви­лен­г­рад. В пе­тък в об­щин­с­кия му­зей бе от­к­ри­та пос­то­ян­на­та ек­с­по­зи­ция "За те­бе, Сви­лен­г­ра­де". На съ­би­ти­ето при­със­т­ва­ха ня­кои от най-изя­ве­ни­те да­ри­те­ли на му­зея - Здрав­ка Ни­ко­ло­ва, Ди­ми­тър Ни­ко­лов и Ев­да Ма­но­ва, ко­ито по­лу­чи­ха поз­д­ра­ви­тел­ни ад­ре­си от кме­та Ге­ор­ги Ма­но­лов. Съ­щия ден ве­чер­та кон­церт на пло­щад "14-ти март" из­не­се гру­па "Сиг­нал". На сце­на­та пред ком­п­лекс "Али Ба­ба" му­зи­кан­ти­те за­рад­ва­ха ту­каш­ни­те си по­чи­та­те­ли със сво­ите из­пъл­не­ни­я. В съ­бо­та се про­ве­де пле­нер с учас­ти­ето на де­ца от учи­ли­ще­то по из­кус­т­ва­та в Плов­див и от шко­ла­та на Ива­ли­на Не­де­ва. Те ри­су­ва­ха ста­рия мост на Ма­ри­ца, цър­к­ва­та "Св. Тро­ица" и град­с­кия парк. След ка­то ри­сун­ки­те бъ­дат из­ця­ло за­вър­ше­ни, с тях ще се нап­ра­ви из­лож­ба. Ор­га­ни­зи­ра­ни бя­ха тур­ни­ри по ръг­би, те­нис и шах­мат.

Еле­на МИ­ХА­ЛЕ­ВА