13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Приключи приемът на проекти по обявената процедура BG – RRP - 4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, съобщиха от пресцентъра на ОбА.

Община Свиленград подаде 20 проекта за осъществяване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обща стойност 12 402 644 лева. Те бяха подготвени от специалистите в Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми”. Експертите от общината съдействаха в подготовката на необходимите документи на сдруженията на собствениците, желаещи да кандидатстват по процедурата.

До крайния срок за кандидатстване - 31 май, в системата ИСУН са подадени 3 029 проекта на обща стойност 3 946 213 226, 60 лева. Очертава се силна конкуренция между участниците, тъй като стойността на финансовия ресурс многократно надвишава определения общ размер от 1 129 881 600 лева с ДДС. Предстои оценка и класиране на проектните предложения съгласно критериите за оценка по процедурата, което се извършва от оценителна комисия, назначена със заповед на ръководителя на Структура за наблюдение и докладване /СНД/ към МРРБ.