От 01.06.2023 г. са в сила изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), с което социалното подпомагане вече е обвързано с линията на бедност и значително се облекчават условията за достъп до месечни социални помощи:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЛЕНГРАД

ОБЯВА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.

На 14.06.2023 г. от 14.00 часа в малката зала на Общинска администрация - Свиленград, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет - Свиленград организира публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Свиленград за 2022 г. при следния дневен ред:

• Представяне на отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2022 г.

• Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

• Изготвяне на протокол, който е неразделна част от отчета, и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в стая №320 в ОбА.

Публичното обсъждане ще се провежда по ред на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане. Постъпилите становища, както и изразените мнения по време на публичното обсъждане ще се разгледат от Постоянните комисии на Общинския съвет заедно с разглеждането на отчета.

Награда за принос в управлението и развитието на местните финанси получи заместник-кметът на община Свиленград Мария Костадинова.

Националният археологически музей в София обяви за експонат на месец юни впечатляващ бронзов бюст на Атина Палада. Бюстът е открит случайно на 6 декември 1945 г. край Свиленград на мястото, където е днешният квартал Канакли.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедура за директно предоставяне „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE“ с кандидат Агенция за социално подпомагане.