17
Пон, Юни
27 Нови статии

Обяви
Инструменти
Шрифт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЛЕНГРАД

ОБЯВА 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2023 г.

На  27.05. 2024 г. от 14.00 часа  в малката зала на Общинска администрация - Свиленград на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет - Свиленград  организира публично обсъждане на отчета за изпълнението  на  бюджета на Община Свиленград  за 2023 г. при следния дневен ред:

• Представяне на отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2023 г.

• Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

• Изготвяне на протокол, който е неразделна част от отчета, и  предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в стая №320 в ОбА.

Публичното обсъждане  ще  се провежда по ред на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Постъпилите становища, както и  изразените мнения по време на публичното обсъждане  ще се  разгледат от Постоянните комисии на Общински съвет- Свиленград  заедно с разглеждането на отчета.  

Сходни