20
Съб, Юли
37 Нови статии

Гимнастика
Инструменти
Шрифт

Миглена Милева и Росица Костова станаха победителки в многобоя

От­бо­рът на мо­ми­че­та­та млад­ша въз­раст от ту­каш­ния клуб "Алек­сан­дър Фо­тев" се кла­си­ра на вто­ро мяс­то в пър­вия кръг на дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во по спор­т­на гим­нас­ти­ка. Над­п­ре­ва­ра­та се про­ве­де в за­ла "Бе­ро­е" в Ста­ра За­го­ра. За доб­ро­то си пред­с­та­вя­не сви­лен­г­рад­чан­ки по­лу­чи­ха сре­бър­на ку­па.

Ос­вен от­бор­ния приз, на­ши­те гим­нас­тич­ки за­во­юва­ха и от­ли­чия в ин­ди­ви­ду­ал­ни­те мно­го­бои в раз­лич­ни­те въз­рас­то­ви гру­пи. Миг­ле­на Ми­ле­ва спе­че­ли зла­тен ме­дал при мо­ми­че­та стар­ша въз­раст. Съ­щи­я ус­пех пос­тиг­на Ро­си­ца Кос­то­ва, ко­ято се със­те­за­ва­ше при де­войки­те. От мо­ми­че­та­та млад­ша въз­раст Юли­яна Ди­мит­ро­ва спе­че­ли сре­бъ­рен ме­дал, а Стеф­ка Гро­зе­ва, ко­ято иг­ра с кон­ту­зи­я, взе брон­за.

То­ва е най-важ­но­то със­те­за­ние през го­ди­на­та, без не­го мо­ми­че­та­та не мо­гат да учас­т­ват в дру­ги съ­рев­но­ва­ни­я, ка­за треньор­ка­та на на­ши­те гим­нас­тич­ки Ог­нян­ка Пет­ро­ва.

На дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во в Ста­ра За­го­ра при­със­т­ва­ха ро­ди­те­ли­те на всич­ки гим­нас­тич­ки, как­то и пре­зи­ден­тът на ту­каш­ния клуб "Алек­сан­дър Фо­тев" Ни­ко­лай Са­ран­ди­ев.

СМ