18
Вт, Юни
25 Нови статии

С 3 златни, 1 сребърен и 3 бронзови медала се върнаха кикбоксьорите от тукашния клуб „Тангра“ от провелото се във Велико Търново републиканско първенство. Нашите представители се включиха в надпреварата в стил лайт контакт.

Републиканска шампионка при момичетата до 55 кг стана свиленградчанката Теодора Стоянова. На финала тя се изправи срещу представителка на клуб „Самурай“-Бургас.

С три сре­бър­ни и ед­но брон­зо­во от­ли­чие се за­вър­на­ха кик­бок­сьо­ри­те от сви­лен­г­рад­с­кия клуб "Тан­г­ра" от про­ве­ло­то се в Ста­ра За­го­ра ре­пуб­ли­кан­с­ко пър­вен­с­т­во в стил лоу кик.

Ед­но пър­во и две вто­ри мес­та за­во­юва­ха със­те­за­те­ли­те на СК "Тан­г­ра" на дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во по кик бокс, ко­ето се про­ве­де в Пле­вен от 3 до 5 ок­том­в­ри. Въз­пи­та­ни­ци­те на треньо­ра Ди­ми­тър Ди­мит­ров взе­ха учас­тие в над­п­ре­ва­ра­та на та­та­ми, стил лайт кон­такт. При юно­ши­те стар­ша въз­раст най-ви­со­ко на по­чет­на­та стъл­бич­ка се из­ка­чи Иво Ата­на­сов. Те­одо­ра Сто­яно­ва и Ди­ми­тър Кос­та­ди­нов ста­на­ха вто­ри съ­от­вет­но при мо­ми­че­та­та и при мом­че­та­та. Ата­нас Ата­на­сов и Ивай­ло Стра­ти­ев, ко­ито взе­ха учас­тие в дет­с­ка­та въз­рас­то­ва гру­па, съ­що бя­ха наг­ра­де­ни с гра­мо­ти и ме­да­ли.

Свиленградчанинът ще участва на европейското първенство през октомври

    Сви­лен­г­рад­с­ки­ят кик­бок­сьор Про­дан Йов­чев ста­на бал­кан­с­ки шам­пи­он в стил фул кон­такт на про­ве­ло­то се в Ох­рид от­во­ре­но пър­вен­с­т­во. В съ­рев­но­ва­ни­ето, ос­вен пред­с­та­ви­те­ли на бал­кан­с­ки­те стра­ни, се вклю­чи­ха и със­те­за­те­ли от дру­ги дър­жа­ви. 18-го­диш­ни­ят Про­дан се пре­бо­ри за тит­ла­та в по-гор­на въз­рас­то­ва гру­па. Тъй ка­то ня­ма­ше дру­ги със­те­за­те­ли от не­го­ва­та въз­раст, той бе ка­чен при мъ­же­те. 

Със­те­за­те­лят на сви­лен­г­рад­с­кия клуб по кик бокс Про­дан Йов­чев ста­на шам­пи­он на меж­ду­на­род­но­то със­те­за­ние "Ес­то­ния Опън", про­ве­ло се в Та­лин. В при­бал­тийс­ка­та дър­жа­ва сви­лен­г­рад­ча­ни­нът без­п­роб­лем­но се спра­ви с опо­нен­ти­те си в ка­те­го­рия до 60 кг. На фи­на­ла той се на­ло­жи над пред­с­та­ви­тел на до­ма­ки­ни­те и граб­на злат­но­то от­ли­чи­е. Та­ка Про­дан до­не­се пър­вия ме­дал на ту­каш­ния клуб "Тан­г­ра" за 2009 г.