22
Пон, Юли
41 Нови статии

Кикбокс
Инструменти
Шрифт
Със­те­за­те­лят на сви­лен­г­рад­с­кия клуб по кик бокс Про­дан Йов­чев ста­на шам­пи­он на меж­ду­на­род­но­то със­те­за­ние "Ес­то­ния Опън", про­ве­ло се в Та­лин. В при­бал­тийс­ка­та дър­жа­ва сви­лен­г­рад­ча­ни­нът без­п­роб­лем­но се спра­ви с опо­нен­ти­те си в ка­те­го­рия до 60 кг. На фи­на­ла той се на­ло­жи над пред­с­та­ви­тел на до­ма­ки­ни­те и граб­на злат­но­то от­ли­чи­е. Та­ка Про­дан до­не­се пър­вия ме­дал на ту­каш­ния клуб "Тан­г­ра" за 2009 г.
Ос­вен от сви­лен­г­рад­ча­ни­на, Бъл­га­рия бе пред­с­та­ве­на и от вар­нен­ка­та Пла­ме­на Ди­мо­ва, ко­ято се кла­си­ра на вто­ро мяс­то. Как­то е из­вес­т­но, Про­дан Йов­чев бе оп­ре­де­лен за спор­тист N 1 на Сви­лен­г­рад за 2008 г. в тра­ди­ци­он­на­та ан­ке­та на "Ста­ри­ят мост". Ми­на­ла­та го­ди­на той ста­на бал­кан­с­ки шам­пи­он в стил фул кон­такт, за­во­юва и тре­то мяс­то на ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­с­т­во във Вар­на. Ос­вен то­ва Про­дан е ре­пуб­ли­кан­с­ки пър­ве­нец в стил фул кон­такт и шам­пи­он на Бъл­га­рия в лоу кик.
Еле­на МИ­ХА­ЛЕ­ВА