19
Нед, Май
23 Нови статии

Кикбокс
Инструменти
Шрифт

Свиленградчанинът ще участва на европейското първенство през октомври

    Сви­лен­г­рад­с­ки­ят кик­бок­сьор Про­дан Йов­чев ста­на бал­кан­с­ки шам­пи­он в стил фул кон­такт на про­ве­ло­то се в Ох­рид от­во­ре­но пър­вен­с­т­во. В съ­рев­но­ва­ни­ето, ос­вен пред­с­та­ви­те­ли на бал­кан­с­ки­те стра­ни, се вклю­чи­ха и със­те­за­те­ли от дру­ги дър­жа­ви. 18-го­диш­ни­ят Про­дан се пре­бо­ри за тит­ла­та в по-гор­на въз­рас­то­ва гру­па. Тъй ка­то ня­ма­ше дру­ги със­те­за­те­ли от не­го­ва­та въз­раст, той бе ка­чен при мъ­же­те. 
   
    Та­лан­т­ли­ви­ят ни кик­бок­сьор иг­ра ди­рек­т­но на фи­нал, тъй ка­то в не­го­ва­та ка­те­го­рия има­ше са­мо още един със­те­за­тел. В дву­боя за пър­во­то мяс­то сре­щу сви­лен­г­рад­ча­ни­на зас­та­на пред­с­та­ви­тел на най-сил­на­та бал­кан­с­ка кик­бокс шко­ла - Сър­би­я. То­ва не сму­ти Про­дан и не му поп­ре­чи да из­п­ра­ти три пъ­ти в нок­да­ун про­тив­ни­ка си, кой­то от по-ра­но се със­те­за­ва при мъ­же­те. След се­рия от майс­тор­с­ки уда­ри на­ше­не­цът по­ка­за, че без­с­пор­но той е бал­кан­с­ки­ят шам­пи­он.
Над 200 кик­бок­сьо­ри взе­ха учас­тие в Бал­ка­ни­ада­та. От тях 34 бя­ха на­ши съ­на­род­ни­ци. Тит­ла­та на Про­дан, спе­че­ле­на в ка­те­го­рия до 60 ки­лог­ра­ма, е ед­но от най-доб­ри­те бъл­гар­с­ки пос­ти­же­ния на Бал­ка­ни­ада­та. То­зи ус­пех е един от най-се­ри­оз­ни­те за сви­лен­г­рад­с­кия кик­бокс. Пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни друг на­ше­нец - Зла­то­мир Ди­мит­ров - За­фи­ра, ста­на бал­кан­с­ки шам­пи­он. Про­дан е шес­ти­ят на­ци­она­лен със­те­за­тел на сви­лен­г­рад­с­кия клуб по кик­бокс "Тан­г­ра". Бла­го­да­ре­ние на доб­ро­то си пред­с­та­вя­не в Ох­рид, той ще учас­т­ва и на ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­с­т­во през ок­том­в­ри. След ка­то се за­вър­на от Бал­ка­ни­ада­та, Про­дан бе при­ет от кме­та Ге­ор­ги Ма­но­лов. Гра­до­на­чал­ни­кът му връ­чи по­че­тен пла­кет за го­ле­мия ус­пех. От своя стра­на мла­ди­ят спор­тист по­да­ри на Ма­но­лов учеб­ник по кик­бокс, съ­дър­жащ раз­лич­ни уда­ри и хват­ки.